ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Για να αποκτήσει μια επιχείρηση το Σήμα ικανοποιούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια, ενώ σε σχέση με τα ειδικά προαιρετικά κριτήρια πρέπει να καλύπτεται ένα μέρος αυτών. Η τελική απόφαση για την απονομή ή όχι του Σήματος λαμβάνεται έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας της επιθεώρησης και η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς σε διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση επαναξιολόγησης, μόνο εφόσον έχει επιλύσει τα προβλήματα που της επισημάνθηκαν και έχει προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα σε σημεία που της υποδείχθηκαν. Οι επιχειρήσεις που αποκτούν το Σήμα επιθεωρούνται ετησίως. Το Σήμα δίνεται δωρεάν και έχει διετή ισχύ, ενώ για την ανανέωσή του ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής χορήγησης του Σήματος.

Διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης

Αφού μια επιχείρηση πιστοποιηθεί, πραγματοποιείται επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χρόνο που υπάρχει πλήρης επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχείρηση υποχρεούται να διαθέσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα της ζητηθούν, με πλήρη ειλικρίνεια και σαφήνεια. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, συντάσσεται έκθεση με βάση την οποία η επιχείρηση αποκλείεται από τη διαδικασία πιστοποίησης.

Απονομή Σήματος

Η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς για τη λήψη του Σήματος με την ολοκλήρωση της σχετικής επιθεώρησης. Απονομή του Σήματος σημαίνει:

  • Απονομή σχετικού πιστοποιητικού
  • Ανάρτηση του σήματος στον εξωτερικό χώρο ή στην είσοδο της επιχείρησης
  • Ένταξη της επιχείρησης στον κατάλογο επιχειρήσεων που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος
  • Δυνατότητα χρήσης του λογότυπου σε υλικό πληροφόρησης, προβολής και διαφήμισης π.χ. κατάλογοι, μπροσούρες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, επιστολόχαρτα, banners, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Συμμετοχή σε σχετικές δράσεις προβολής του Υφυπουργείου Τουρισμού

Ανάκληση Σήματος

Το Σήμα ανακαλείται όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης δεν διατηρούνται τουλάχιστον στο επίπεδο που βρέθηκαν στη διάρκεια της επιθεώρησης και αν η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές πιστοποίησης, καθώς και αν:

  η επιχείρηση αλλάξει δραστηριότητα
  δεν δεχτεί τον ετήσιο έλεγχο επιθεώρησης
  προχωρεί σε παραπλανητική χρήση του Σήματος
  υπάρχουν παράπονα πελατών από τα οποία προκύπτει απόκλιση από τις προϋποθέσεις διατήρησης του Σήματος

Πριν την ανάκληση του Σήματος, δίδεται ευκαιρία συμμόρφωσης εντός τριμήνου.